fbpx

Všeobecné obchodní podmínky portálu www.imaginarni.cz vyvinutém, registrovaném a provozovaném osobou samostatně výdělečně činnou Pavlem Pospíšilem., IČ:  02695723, se sídlem Koněvova 29/21, Praha 3, 130 00,veden na příslušném úřadě podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 3. (dále jen „ Imaginární“) pro poskytování služeb a výrobu cukrářských nebo pekařských výrobků a pro jejich prodej.

 1. Úvodní ustanovení – služba/y – popis, změny obchodních podmínek

1.1. Tyto VOP imaginarni.cz upravují zejména vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy na časově ohraničený nákup zboží a/nebo využití služeb Imaginární (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi Imaginární a kupujícím/i (dále jen „Zákazník“), který si prostřednictvím portálu www.imaginarni.cz kupuje anebo hodlá zakoupit u Imaginární službu a/nebo zboží nabízené na výše uvedeném internetovém portálu.

1.2. Tyto VOP jsou určeny výhradně pro nákup zboží Zákazníkem (finálním spotřebitelem) za účelem přímé spotřeby (tj. jsou určeny výhradně pro spotřebitelské smlouvy).

Nákup zboží za účelem podnikání, např. za účelem jeho dalšího prodeje, je možný jen na základě osobní nebo písemné domluvi. A dohodnutí individuálních podmínek.

1.5. Imaginární může jednostranně měnit či doplňovat znění VOP. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozí verze VOP. Imaginární informuje Zákazníky o změně VOP na internetovém portálu www.imaginarni.cz, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním VOP Zákazník mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit.

 1. Uzavření Smlouvy mezi Imaginární a zákazníkem

2.1. Imaginární na internetovém portálu www.imaginarni.cz propaguje službu/y a/nebo zboží, a to včetně hodnoty nabízené služby/eb a/nebo zboží. Ceny nabízeného zboží a/nebo služby/eb jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty.

2.2. Možnost uzavření Smlouvy na zboží a/nebo služby/eb Imaginární za zvýhodněných podmínek a uvedenou cenu (v případě věrnostních a jiných akcí) zůstává v platnosti po dobu uvedenou na internetovém portálu www.imaginarni.cz a za předpokladu naplnění podmínek uvedených v konkrétní nabídce na internetovém portálu www.imaginarni.cz

2.3. Zákazníkem objednané zboží a/nebo služby na internetovém portálu www.imaginarni.cz jsou pro účely uzavírání Smlouvy a realizace práv a povinností ze Smlouvy, stejně jako pro účely těchto VOP dále označovány jako „Nákup“.

2.4. Zákazník si je vědom zejména následujících povinností vůči Imaginární a proto zaručuje následující:

 1. a) je plně svéprávný, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem,
 2. b) pokud je mu méně než 18 let, nebude objednávat na internetovém portálu imaginarni.cz takové zboží a/nebo služby, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18let,
 3. c) veškeré údaje, které poskytuje Imaginární, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,
 4. d) zaplacením ceny za Nákup neobchází ani neporušuje práva třetích osob a je oprávněný použít finanční zdroje využité na zaplacení Nákupu,
 5. e) se před zahájením užívání internetového portálu imaginarni.cz důkladně seznámil s těmito VOP, že je s nimi srozuměn a souhlasí s nimi,
 6. f) zboží na internetovém portálu imaginarni.cz nekupuje jako podnikající osoba ani pro podnikající osobu, ani jej dále nebude prodávat třetím osobám (zejména alkoholické a/nebo tabákové výrobky).

Pokud neuzavřel s Imaginární smlouvu nebo jinou dohodu a tato dohoda je fyzicky vyhotovena a odsouhlasena podpisem obou stran.

2.5. Pro uzavření Smlouvy zvolí Zákazník požadované množství zboží a/nebo nabízené služby a adresu, na kterou mu bude Nákup doručován, a případně sdělí informace důležité pro předání objednaného zboží (dále jen „Objednávka“). Kupní cena zboží v Objednávce je minimálně 250,- Kč (včetně DPH) a bez poplatku za dopravu dle článku 6. těchto VOP. Váhový limit na objednávku je 10 kg.

2.6. Před odesláním Objednávky je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Zákazník Imaginární kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v Objednávce jsou jejím odesláním považovány za správné. Imaginární neprodleně po obdržení Objednávky potvrdí Zákazníkovi, že Objednávku obdržel, a to na adresu elektronické pošty, kterou Zákazník uvedl v Objednávce.

2.7. Imaginární je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky Zákazníka požádat o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně  či telefonicky).

2.8. Kupní smlouva mezi Imaginární a Zákazníkem vzniká předáním zboží z Objednávky do rukou Zákazníka nebo jeho zástupce.

Za Zákazníka může zboží převzít vedle Zákazníka nebo jeho zástupce také fyzická osoba starší 18 let, která se zdržuje v bytě nebo jiných prostorách na adrese Zákazníka a která osobě, která Zákazníkovi zboží za Imaginární předává, věrohodně prokáže svou totožnost.

2.9. Aby mohlo dojít k uzavření kupní smlouvy, Zákazník nikdy nebude požadovat vystavení daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění, při předání zboží, neboť vzhledem k tomu, že Zákazník má právo v okamžiku předání zásilky zboží od Smlouvy odstoupit nebo provést storno Objednávky nebo jejich částí (viz níže) a tedy určité zboží neodebrat (Smlouva je uzavřena až převzetím zboží), musela by se na místě provádět oprava daňového dokladu, a to v okamžiku převzetí a předání zboží není technicky a časově možné provést. Z tohoto důvodu bude Zákazníkovi pouze předán dodací list se seznamem zakoupeného zboží a jeho cenou. Daňový doklad bude ke stažení na profilu Zákazníka na internetovém portálu www.imaginarni.cz, nebo bude doručen do emailové schránky zákazníka.

2.10. Imaginární je oprávněna prověřit věkovou hranici Zákazníka nahlédnutím do jeho průkazu totožnosti. Nebude-li potřebná věková hranice Zákazníka prokázána, je Imaginární oprávněn odmítnout uzavření Smlouvy a požadovat náhradu promarněných nákladů v souvislosti s Objednávkou.

2.11. Zákazník bere na vědomí, že Imaginární není povinen uzavřít Smlouvu zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu (včetně VOP) a/nebo podmínky užití internetovém portálu www.imaginarni.cz.

2.12. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) si hradí Zákazník sám.

III. Změna a Storno Objednávky

3.1. Objednávka je pro Zákazníka závažná od chvíle jejího dokončení internetovým portálem www.imaginarni.cz, její změna je možná pouze, pokud se Imaginární ozve telefonicky Zákazníkovi s tím, že objednané zboží již není na skladě. Storno Objednávky je možné prostřednictvím internetového portálu www.imaginarni.cz nejpozději do 20:00 hod. dne předcházejícího dni doručení zboží. V den doručení může Zákazník změnit (a to pouze s výslovným souhlasem Imaginární ) pouze čas doručení anebo adresu doručení. Od okamžiku, kdy je zboží již vypraveno Zákazníkovi, není možné provést storno Objednávky ani změnit adresu nebo čas doručení.

3.2. Zákazník je ve změně i ve stornu Objednávky povinen uvést číslo Objednávky, datum Objednávky a číslo účtu pro vrácení ceny Nákupu. U zaplacení v kryptoměně je Zákazník povinen poskytnout osobní kód “hash”´, ze kterého byla objednávka placena. (např. pro nalezení transakce a vrácení storna.)

3.3. V případě storna Objednávky dle výše uvedeného bude již zaplacená cena Nákupu vrácena do sedmi dnů na bankovní účet Zákazníka uvedeného ve stornu Objednávky (nebude-li storno takový údaj obsahovat, pak na účet, z něhož byla provedena platba na zaplacení ceny Nákupu; neplatí u platby v kryptoměnách viz 5.3) a pokud Imaginární zboží již vyexpedoval, je Zákazník povinen zaplatit storno poplatek ve výši kupní ceny zboží z Objednávky, na jehož zaplacení je Imaginární oprávněn započíst si odpovídající část z ceny Nákupu.

 1. Bezpečnost

4.1. Během registrace je Zákazník vyzván k vytvoření přístupového hesla ke svému zákaznickému účtu. Zákazník je povinen uchovávat toto heslo v tajnosti a nesdílet ho s dalšími osobami. Zákazník nese plnou odpovědnost za veškeré úkony, které jsou z jeho účtu učiněny.

4.2. Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu Imaginární informovat, pokud má jakékoli podezření na zneužití či zpřístupněné svého hesla třetí osobě. V případě odůvodněné obavy, že dochází nebo může dojít k zneužití Služby, je Imaginární oprávněn účet Zákazníka zablokovat, případně ho vyzvat ke změně hesla. Imaginární neodpovídá Zákazníkovi za škody, které mu vznikly v důsledku vyzrazení nebo zneužití jeho přístupového hesla.

 1. Odstoupení od Smlouvy a reklamace zboží

5.1. Reklamace zboží. Zákazník je povinný/á předané zboží z Objednávky ihned zkontrolovat a zjištěné nedostatky okamžitě reklamovat Imaginární na potvrzení o předání zboží. Pokud zboží (zejména jídlo) při předání Zákazníkovi bude vykazovat vady, v jejichž důsledku jej nebude možné užít k jeho účelu (ze zřejmých důvodů, a to např. propadla expirační doba anebo u zboží je jiná zjevná nezpůsobilost k tepelnému zpracování či ke konzumaci nebo určenému účelu použití), vrátí zboží ihned příslušné osobě, která mu jej za Imaginární předala.

Zákazník souhlasí, že s ohledem na povahu zboží nemusí být brán zřetel na skutečnost, že nereklamoval zjevné vady zboží při jeho předání (např. potraviny nebo při poškození ochranného obalu).

5.2. Odstoupení od Smlouvy. V souladu s ustanovením § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) má Zákazník právo od Smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží. V případě odstoupení od Smlouvy je Zákazník povinen zboží okamžitě předat osobě, která mu jej za Imaginární předala a není-li to možné, je povinen sdělit odstoupení od Smlouvy Imaginární telefonicky nebo prostřednictvím internetového portálu www.imaginarni.cz, případně zaslat dopis na imaginarni.info@gmail.com,  identifikovat zboží a vadu a poté se e-mailem domluvit na řešení příslušné reklamace (odstoupení od smlouvy). V případě odstoupení od smlouvy nese Zákazník náklady spojené s navrácením zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.3. Odstoupí-li Zákazník od smlouvy, vrátí mu Imaginární bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem, výjimka spadá pro platby v kryptoměnách. U těchto plateb bude zákazníkovy vrácena částka v českých korunách ve výši uvedené na faktuře, na Zákazníkův poskytnutý  Imaginární, bankovní účet.

Imaginární vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Zákazník souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže Zákazník zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Imaginární nabízí, vrátí Imaginární Zákazníkovi náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Imaginární uhradí Zákazníkovi náklady spojené s vrácením zboží, jestliže neupozornil Zákazníka o povinnosti nést tyto náklady v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g). Odstoupí-li Zákazník od kupní smlouvy, Imaginární není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi dříve, než mu Zákazník zboží předá nebo prokáže, že zboží Imaginární odeslal. Imaginární převezme zboží od Zákazníka v jeho domácnosti na své náklady, jestliže Zákazník odstoupí od smlouvy uzavřené mimo prostor obvyklý pro podnikání Imaginární , zboží bylo dodáno do domácnosti Zákazníka v okamžiku uzavření smlouvy a povaha zboží jej neumožňuje odeslat obvyklou poštovní cestou.

5.4. Zákazník odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné sním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

5.5. V souladu s ustanovením § 1837 písm. e), g) Občanského zákoníku odstoupení od Smlouvy není možné u zboží (potravin) podléhající rychlé zkáze (např. ovoce, zelenina nebo potraviny živočišného původu, nebo u zboží (např. potravin), které není možné z hygienických důvodů znovu použít (po rozmrznutí, chlazené dezerty a zmrzlina) nebo u již použitého zboží (např. poškodí-li Zákazník ochranný obal zboží nebo poruší-li bezpečnostní uzávěr nebo může-li dojít k jiné kontaminaci zboží (např. potravin).

S ohledem na dodržování hygienických norem a těchto VOP Zákazník souhlasí, že Imaginární je oprávněn v případě jakéhokoli podezření na jejich porušení ze strany Zákazníka odstoupení od Smlouvy odmítnout a vrácené zboží na náklady Zákazníka poslat Zákazníkovi zpět a nebude-li to možné (např. z hygienických důvodů nebo z důvodu porušení ochranného obalu), je Imaginární oprávněn zboží neprodleně zlikvidovat.

 1. Cena Nákupu a platební podmínky

6.0 Cenu Nákupu a případné další náklady dle Smlouvy se hradí, z možností následujících a to volbou zákazníka, jeli dostupná, prostřednictvím www.imaginarni.cz :

 1. a) Platba v hotovosti při převzetí zboží na místě doručení.
 2. b) Platební bránou PayU.
 3. c) Kryptoměnou.

Před potvrzením zaplacení ceny za Nákup není Imaginární poviná zboží z Objednávky Zákazníkovi odeslat / doručit.

6.1 Při využí platební brány PayU, platí podmínky platební brány PayU.

Při zvolení platby kryptoměnou je zákazník odpovědný za provedení úspěšné transakce.

Jakmile se transakce dvakrát potvrdí je uznána jako přijata. Potvrzení transakce můžete sledovat například na portálu mempool.space

6.2. Cena Nákupu je splatná při dokončení objednávky.

Závazek Zákazníka k úhradě ceny Nákupu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet dle Smlouvy nebo dle těchto VOP.

6.3. Imaginární vydá Zákazníkovi bez zbytečného odkladu po úhradě ceny a předání Nákupu daňový doklad  nebo faktůru na e-mailovou adresu Zákazníka, nebo bude dostupná ke stažení na jeho profilu na internetovém portálu www.imaginarni.cz.

6.5. V ceně zboží není zahrnuta cena za službu dodání zboží na místo určené v Objednávce. Výše aktuální ceny nalezete  při placení zboží.

6.6. Jakákoliv jiná změna bude vždy Zákazníkovi předem oznámena při vytváření Objednávky a může záviset na požadovaném čase doručení zboží.

VII. Odpovědnost a záruky

7.1. Imaginární odpovídá Zákazníkovi za vady služeb a/nebo zboží v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy. Imaginární tak odpovídá Zákazníkovi, že služba/zboží při převzetí nemá vady. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že služba/ zboží byla vadná již při převzetí.

7.2. V souladu s ustanovením § 2165 odst. 1 Občanského zákoníku je Zákazník oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí. To neplatí v případě, že se jedná o zboží prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, v případě opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním, v případě použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží měla při převzetí Zákazníkem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.3. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v ustanovení § 2161 Občanského zákoníku, může Zákazník požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Zákazník i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Zákazník od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Imaginární nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Imaginární nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Zákazníkovi působilo značné obtíže. Právo z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, pokud Zákazník před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Zákazník vadu sám způsobil. Má-li zboží vadu, z níž je Imaginární zavázána, a jedná-li se o zboží prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Zákazník místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu. Práva z vady se uplatňují u Imaginární , u kterého zboží bylo koupeno. Uplatní-li Zákazník právo z vadného plnění, potvrdí mu Imaginární v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

7.4. Imaginární nenese odpovědnost za případnou škodu nebo jakékoli jiné následky vzniklé Zákazníkovi na základě nebo v souvislosti s jednáním Zákazníka nebo okolností na straně Zákazníka.

7.5. Zákazník souhlasí, že Imaginární nenese odpovědnost za plynulý nepřerušený a bezchybný a bezpečný chod internetového portálu www.imaginarni.cz. Imaginární nenese odpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím internetového portálu www.imaginarni.cz ani odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového portálu www.imaginarni.cz nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.

7.6. Dostupnost zboží je vázána na skladové zásoby a Imaginární dostupnost zboží negarantuje. V případě, že nebude možné Objednávku z jakýchkoli důvodů na straně Imaginární vyřídit, bude o tom Zákazník informován prostřednictvím zákaznické linky Imaginární anebo prostřednictvím e-mailu, který Zákazník uvede v Objednávce jako kontaktní.

VIII. Vratné zálohované obaly

8.1. Ceny zboží ve vratných zálohovaných obalech zahrnují i zálohu za tento obal. Zákazník může vrátit zálohovaný obal a obdržet zpět zálohu v jakémkoliv řetězci maloobchodního prodeje.

Jedná li se o obaly od zmrzlin nebo mražených výrobků, nebo výrobků Imaginární, lze tyto obaly vrátit pouze Imaginární a to pouze s další objednávkou nebo osobně na adrese sídla.
8.2.  Zákazník musí na tuto skutečnost Imaginární upozornit při objednávce zboží. Zákazník však není oprávněn uplatnit jakýkoliv kupón za vrácené zálohované lahve prostřednictvím Služby.

 1. Alkoholické nápoje a tabákové výrobky

9.1. Tabákové výrobky a alkoholické nápoje mohou být prodávány pouze osobám starším 18let; mladším osobám je jejich prodej zakázán. Pokud nebude možné spolehlivě ověřit, že Zákazník je starší 18let, k předání zboží nedojde a Imaginární je oprávněn od Smlouvy odstoupit, ledaže by zboží bylo předáno zákonným zástupcům Zákazníka.

9.2. Imaginární si vyhrazuje totéž omezení a tatáž práva zavést také u alkoholických výrobků.

9.3. Imaginární si vyhrazuje zavést omezení obdobně jako u prodeje tabákových výrobků a alkoholických nápojů také u vybraného drogistického zboží (např. čistící domácí prostředky nebo prostředky na hubení škůdců, případně látky hořlavé, těkavé nebo dráždivé nebo jinak nebezpečné či zdraví škodlivé) nebo jakéhokoli jiného zboží podobného charakteru.

 1. Ochrana práv duševního vlastnictví, zneužití služby, dostupnost služby, další práva a povinnosti smluvních stran

10.1. Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící internetový portál www.imaginarni.cz (včetně fotografií propagovaných služeb a/nebo zboží) jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje používat internetový portál www.imaginarni.cz výhradně pro svou potřebu, a že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít (např. uchovávat, upravovat, šířit) programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový portál www.imaginarni.cz

10.2. Přístup a užití internetového portálu www.imaginarni.cz ze strany Zákazníka v souladu s VOP je bezplatný.

10.3. Zákazník není oprávněn při internetového portálu www.imaginarni.cz používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz internetového portálu www.imaginarni.cz Internetový portál www.imaginarni.cz je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Imaginární a který je v souladu s jeho určením.

10.4. Zákazník užívá internetový portál www.imaginarni.cz na vlastní riziko a souhlasí s tím, že fotografie na internetovém portálu www.imaginarni.cz  jsou pouze ilustrativní.

10.5. Imaginární neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na internetovém portálu www.imaginarni.cz tj. za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, ztrátu zisku nebo ztrátu dat Zákazníka nebo jiné třetí osoby užívající internetový portál www.imaginarni.cz, neoprávněný přístup k přenosům a datům těchto osob, změny takových dat, jakož i další hmotné a nehmotné ztráty.

10.6. Veškeré informace zveřejňované na internetovém portálu www.imaginarni.cz jsou uváděny při nejlepším vědomí a svědomí Imaginární , který nenese odpovědnost za jejich úplnost či technickou přesnost. Imaginární se rovněž zříká veškerých záruk, že materiál uvedený na internetovém portálu www.imaginarni.cz je nezávadný.

10.7. Imaginární si vyhrazuje právo kdykoliv omezit nebo ukončit přístup Zákazníka nebo jiné třetí osoby k internetovému portálu www.imaginarni.cz.

10.8. Imaginární není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1, písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 1. Ochrana osobních údajů a souhlas se zpracováním

11.1. Zákazník souhlasí s tím, že prodávající bude jeho osobní údaje uvedené při objednávání či při registraci zpracovávat pro marketingové a obchodní účely a za tímto účelem je může zpřístupnit třetím osobám spolupracujícím s prodávajícím na zajištění marketingových akcí, toto vše při respektování platných právních předpisů.

11.2 Svou registrací Zákazník souhlasí se zasíláním informačních emailů o novinkách a akcích Prodávajícího.

11.3 Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Imaginární o změně ve svých osobních údajích.

XII. Doručování a převzetí

12.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, případně osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zákazníkovi je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v Objednávce.

12.2. Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty. Zpráva doručovaná osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je považována za přijatou převzetím zásilky adresátem, případně odepřením převzetí zásilky adresátem. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je zásilka považovaná za doručenou rovněž uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

XIII. Závěrečná ustanovení

13.1. Pokud vztah související s užitím internetového portálu

www.imaginarni.cz nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva Zákazníka (spotřebitele) vyplývající z obecně závazných právních předpisů. V případě soudního sporu mezi Zákazníkem a Imaginární je místně příslušným soudem soud podle sídla Imaginární .

13.2. V případě sporu mezi Zákazníkem a Imaginární může Zákazník využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může Zákazník kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce ( www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce.

13.3. Imaginární je oprávněn k této činnosti na základě živnostenského oprávnění a činnost nepodléhá jinému povolení. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti živnostenský úřad.

13.4. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení VOP neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

XIV. Kontaktní údaje zákaznické podpory:

 • Internetový portál/ e-shop:www.imaginarni.cz
 • Zákaznická telefonická linka:+ 420 775610777

Jakékoli dotazy, podněty, připomínky či stížnosti lze řešit na imaginarni.info@gmail.com. Nepodaří-li se je vyřešit, lze se obrátit na orgány státního dozoru a soud.

Uvedené Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti změnou původních všeobecných obchodních podmínek projektu Imaginární .cz, a to dnem

 1. 04. 2020.